BR@ve*sol!deRS


Sad_MadMan jak juz bedziesz szukal to zobacz sobie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.1995r.

Błagam, nie sprzedawajcie takich bzdur :rozga:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. z 1995r. Nr 64, poz. 328), utraciło moc dnia 1 lipca 2002 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami (Dz. U. 2002 r. Nr 96 poz. 851). Dodatkowo rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002r. utraciło moc dnia 1 stycznia 2003 r. w związku z art.14 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176)

Może ktoś podać te wszystkie rzeczy co niedźwiecka czytała na wykładach i ćwiczeniach. Znając ja będzie o to pytać przy obronie operatu. Oraz co trzeba było do operatu dołączyc (podział 1ha, współrzędne 1 punktu od drogi i.....)?

z tego co mówiła będzie pytać z:
-rozgraniczenia ( Ustawa o ochronie gosp.rolnych i leśnych 3 lutego 1995, Rozporzadzenie Ministra spraw wew. i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 w sprawie rozrgraniczenia nieruchomości; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne; Rozporzadzenia z dnia 5 sierpnia 1997 w sprawie wód,lini brzegu,urządzeń nad wodami oraz klas wód..... oraz -II-z dnia 11 wrzesnia 2001; ustawa o obrocie nieruchomościami; )
-podziały (rozp rady ministrow z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałow nieruchomości)
-scalenia i podziały (rozp rady mini z 4 maja 2005 w sprawie scalania i podziałow nieruch; ustawa z dnia 26 nmarca 1982 o scalaniu u wymianie gruntow)

kto dopisuje niech cytuje i dopisuje pogrubiony zeby sie nie powtarzalo

jeden to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. D.U. Nr 215,poz. 1818.

A co dalej - pojęcia nie mam Co do tej ustawy, mam ją i mogę się pobawić ze skanerem i Adobem Acrobatem Professionalem

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania.
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002 r.)
§ 18.
2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia jest odpowiedzialny trener lub instruktor płetwonurkowania prowadzący zajęcia
§ 20. Dodatkowego specjalistycznego szkolenia wymaga płetwonurkowanie:
1) w warunkach nietypowych, a w szczególności płetwonurkowanie podlodowe, wrakowe i jaskiniowe,
2) z wykorzystaniem innych mieszanin oddechowych niż powietrze,
3) z użyciem nietypowego sprzętu.


Pytania tego typu sa raczej wysylane w eter i pozostana bez odpowiedzi. Tak samo jak pytania do urzedu miasta. Żaden urząd zobligowany

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
do 30-to dniowego terminu odpowiedzi na zapytanie pisemne nie ma interesu udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi na forum internetowym. Powód jest prosty i oczywisty. Odpowiedź na forum wywoła dyskusję i może spowodować krytykę odpowiedzi. Po odpowiedzi pisemnej obywatej przeważnie daje sobie spokój z wyjaśnianiem czegokolwiek widząc bezsens swojego działania.


Jezeli to byli Niemcy to mnie to nie dziwi. Niemieccy turysci nie sa przyzwyczajeni do takiej nadopiekunczosci sluzb ratowniczych. Bedac na polu namiotowym w Alpach poinformowalam szefa ze nie bedzie mnie dwie noce a on w pierwszym momencie nie wiedzial o co chodzi. Myslal ze nie chce za te dwie noce zaplacic. Kiedy mu wytlumaczylam w czym rzecz, byl jeszcze bardziej zdziwiony.

To co teraz piszę, to nie jest żart! W Polsce organizator wycieczki górskiej w myśl ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) ma nawet obowiązek wcześniejszego zawiadamiania służb ratowniczych o imprezie. Załącznik nr 3, § 5. 1.stanowi: Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:
1) określenie organizatora imprezy,
2) termin i czas trwania,
3) miejsce imprezy,
4) przewidywaną liczbę uczestników.

Też nieźle.
Zastanawiam się tylko nad jednym: wiemy, że w Polsce za psa rasowego uważa się psa z udokumentowanym pochodzeniem, gdzie w charakterze tego udokumentowania występuje metryką bądź rodowód, wystawione przez uprawniony podmiot (czyli Związek).
Pytanie - gdzie o tym pisze? Innymi słowy, gdzie jest ta podstawa prawna?
Idealny byłby jakiś Dziennik Ustaw. ("Zgodnie z §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...").
Przysięgłabym, że gdzieś już coś takiego widziałam, ale skleroza na stare lata

Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego S.A. ("Fundusz") informuje o nabyciu w dniu 28
września 2006 r., w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za
pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., 249.500 akcji
spółki Alchemia S.A. za łączną cenę 10.803.350 złotych, 393.400
akcji spółki Boryszew S.A. za łączną cenę 10.779.160 złotych,
200.000 akcji spółki Ferrum S.A. za łączną cenę 10.100.000
złotych oraz 64.430 akcji spółki Impexmetal S.A. za łączną cenę
10.701.823 złotych. Każda z powyższych transakcji jest umową
znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, ze względu na to, że wartość transakcji
przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.


hyhyhy. podatek be

Oficjalna informacja, w Dzienniku Usta Nr 150 poz. 1572 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 204 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Siedzibą Uczelni jest miasto Gniezno.

Ogólnym kierunkiem działalności Uczelni jest prowadzenie kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

W Dz. U. nr 114 poz.761 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
Rozporządzenie weszło w życie 29.06.2010r.

Do pobrania TUTAJ